EKONOMIKA A FINANCE II

David Ricardo (1772 - 1823)

David Ricardo

Anglický ekonom, který proslul zejména teorií renty a teorií komparitivních nákladů. Svoji podnikatelskou kariéru zahájil ve 14 letech. Do svých 42 let nashromáždil dostatečně velký majetek, který mu umožnil zanechat obchodní činnosti a věnovat se literárním zájmům, zejména pak ekonomii. Ricardův zájem o ekonomickou teorii podnítila četba Smithovy knihy Bohatství národů.

Hlavní dílo: Principles Political Economy and Taxation (Principy politické ekonomie a zdanění).

Hlavní myšlenky:

  1. ekonomie je věda, která by se měla zabývat studiem zákonů, determinujících rozdělování plodů lidské práce mezi třídy, jež spolupůsobí při jejich zhotovování
  2. předložil model, ve kterém demonstroval, že dříve nebo později dojde k zastavení růstu v důsledku vzácnosti přírodních zdrojů - zákon klesajících výnosů a různá úrodnost zemědělské půdy
  3. růst populace musí být doprovázen hledáním nových zdrojů potravin - obdělávat i méně úrodné pozemky, jejichž mezní produkt práce a kapitálu je nižší ve srovnání s dosud obdělávanou zemědělskou půdou, a také zvýšit intenzitu již obhospodařované půdy
  4. jednoho dne však již po vyplacení mezd již nic nezbude, renta a mzdy plně pohltí produkt z poslední ještě obdělávané jednotky půdy - krátkodobé řešení vidí v zahraničním obchodu a v dovozu levného obilí

Ricardo věnoval značnou část své energie neúspěšnému hledání neměnného měřítka hodnoty, které doufal nalézt v pracovní teorii hodnoty - ceny jsou určeny pomocí množství práce ztělesněné ve zboží.